Uvjeti korištenja sadržaja i prava na sadržaj

Ovi uvjeti su objavljeni 08. siječnja 2013. godine na www.pixsell.hr

Uvjeti su dopunjeni 01. studenog 2014. godine i 01. veljače 2017. godine.

I. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Internetska stranica www.pixsell.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Pixel Media d.o.o. (dalje u tekstu: PIXSELL). PIXSELL omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.pixsell.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja sadržaja i prava na (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem internetskog servisa PIXSELL-a i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.pixsell.hr (dalje u tekstu: internetski servis PIXSELL) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.pixsell.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem internetskog servisa PIXSELL bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu internetskog servisa PIXSELL u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe internetskog servisa PIXSELL vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Ovi Uvjeti kao i opisi usluga na internetskoj stranici predstavljaju ponudu PIXSELL-a za sklapanje ugovora o korištenju sadržaja i prava na sadržaj, te korisnik svojom registracijom na internetski servis PIXSELL prihvaća uvjete ponude, čime se smatra da je zaključen Ugovor o korištenju sadržaja i prava na sadržaj između korisnika i PIXSELL-a.

Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem internetskog servisa PIXSELL ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja sadržaja i prava na sadržaj te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

PIXSELL pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

PIXSELL pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio internetskog servisa PIXSELL, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

PIXSELL pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge internetskog servisa PIXSELL u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup internetskom servisu PIXSELL te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

PIXSELL nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internetskog servisa PIXSELL, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetskog servisa PIXSELL.

Korištenjem sadržaja internetskog servisa PIXSELL korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na internetskom servisu PIXSELL, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver PIXSELL-a zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver PIXSELL-a, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja PIXSELL-a.

Usluge PIXSELL-a je zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju internetskog servisa je PIXSELL. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera (u kojem slučaju PIXSELL ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja).

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) ovog internetskog servisa PIXSELL, PIXSELL pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi internetski servis.

Korištenje usluga internetskog servisa PIXSELL odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje internetskog servisa PIXSELL od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a PIXSELL ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. KORIŠTENJE STRANICA PIXSELL INTERNETSKOG SERVISA

Ove stranice i sav prikazan sadržaj namijenjeni su fizičkim i/ili pravnim osobama, registriranim korisnicima PIXSELL-a.
Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s PIXSELL-om i na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je PIXSELL ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu.
Registracijom za usluge internetskog servis PIXSELL, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku.
Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe.
Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.
Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Izričito je zabranjeno slanje i razmjena sadržaja zaštićenog autorskim pravom s trećim osobama.
Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje internetskog servisa PIXSELL za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).

Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, PIXSELL zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

IV.a OBVEZE KORISNIKA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke.

Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti.

Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga PIXSELL-a.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Korisnik se obvezuje da će redovito ažurirati svoje podatke i podatke svoje tvrtke.

V. KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA

Nositelj svih prava na fotografijama (te drugog vizualnog sadržaja) preuzetih putem ovih stranica, odnosno sa njima povezanog servera je isključivo PIXSELL ili treće osobe s kojom PIXSELL ima ugovor o suradnji.

Bez izričite pisane suglasnosti PIXSELL-a, nije dopušteno korištenje sadržaja u pornografske te nezakonite svrhe, s ciljem klevetanja ili kršenja prava osoba, povrede prava privatnosti, kršenja autorskih prava i srodnih prava, povrede zaštite trgovačkih oznaka, zaštitnih znakova ili žigova niti kao dio ili cijeli logotip, zaštitni znak ili žig.

Sve preuzete fotografije kod objave u tiskanim, elektroničkim (TV, Internet) i ostalim medijima moraju biti potpisane, odnosno uz njihovu objavu mora biti istaknut autor i izvor fotografije.

Nepotpisivanje ili krivo potpisivanje autora fotografija i izvora fotografija smatra se povredom ovih Uvjeta te predstavlja povredu autorskog prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježe sankcioniranju.
Podatak o autoru i izvoru fotografije je naznačen uz fotografiju na stranicama ovog servisa, a upisan je i u IPTC polja Creator/Author.

Korisnik je dužan pri svakom korištenju (objavi) fotografije iz baze PXL PRODUKCIJA, potpisati je: imenom i prezimenom autora/PIXSELL.

Korisnik je dužan pri svakom korištenju (objavi) fotografije iz baze HALOPIX, potpisati je: imenom i prezimenom autora/HALOPIX/PIXSELL.

Korisnik je dužan pri svakom korištenju (objavi) fotografije iz baze AGENCIJE REGIJA, potpisati je: imenom i prezimenom autora/IME AGENCIJE/PIXSELL.
Korisnik je dužan pri svakom korištenju (objavi) fotografije iz baze AGENCIJE SVIJET, potpisati je: imenom agencije/PIXSELL.
Korisnik je dužan pri svakom korištenju (objavi) fotografije iz baze HISTORY, potpisati je: imenom i prezimenom autora/PIXSELL; ili kako je već naznačeno uz fotografiju na stranicama ovog servisa.

Arhiviranje fotografije iz ponude internetskog servisa PIXSELL, korisnicima nije dozvoljeno duže od 30 dana.

Korištenje sadržaja s www.pixsell.hr je na "use by use" načelu, prema kojem korisnik za svako novo korištenje (objavu) preuzetog sadržaja plaća PIXSELL-u odgovarajuću naknadu, odnosno mora izvršiti novo preuzimanje fotografije.

Deformiranje, sakaćenje i slična izmjena fotografije smatra se povredom ovih Uvjeta te predstavlja povredu autorskog prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježe sankcioniranju.

PIXSELL ne jamči istinitost podataka navedenih uz fotografiju u opisnom dijelu (IPTC polja description ili caption) te se ograđuje od bilo kakve eventualne štete nastale korištenjem netočnih podataka.

Fotografiju koja je na www.pixsell.hr označena kao Web rezolucija korisniku nije dopušteno objaviti u Print izdanjima ili kao TV programski sadržaj.

Fotografiju koja je na www.pixsell.hr označena kao Print /TV rezolucija korisniku je dopušteno objaviti i na internetskom ili mobilnom portalu.

Moguća posebna (teritorijalna ili slična) ograničenja korištenja (objave) pojedinih fotografija su naznačena uz fotografiju na stranicama ovog servisa i/ili su upisana u IPTC polje Copyright Notice.

VI. KORIŠTENJE VIDEO ISJEČAKA

Nositelj svih prava na svim video isječcima odnosno na audiovizualnim djelima preuzetih putem ovih stranica, odnosno sa njima
povezanog servera je isključivo PIXSELL ili treće osobe s kojom PIXSELL ima ugovor o suradnji.

Video isječke odnosno audiovizualna djela nije dopušteno koristiti (objavljivati) u komercijalne svrhe niti na (internetskim) društvenim mrežama bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti PIXSELL-a.

Svi video isječci odnosno audiovizualna djela preuzeta s ovih stranica kad se objavljuju ili priopćavaju putem elektroničkih (TV, internet) ili ostalih medija moraju biti potpisani, odnosno uz njihovu objavu mora biti istaknut autor i izvor fotografije.
Nepotpisivanje ili krivo potpisivanje autora video isječaka odnosno audiovizualnih djela i izvora istih, smatra se povredom ovih Uvjeta te predstavlja povredu autorskog prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježe sankcioniranju.
Podatak o autoru i izvoru video isječka odnosno audiovizualnog djela je naznačen uz iste na stranicama ovog servisa.

Korisnik je dužan sve objavljene video isječke odnosno audiovizualna djela iz PIXSELL servisa potpisati imenom i prezimenom autora/PIXSELL, odnosno onako kako je to uz video isječak u ovom servisu naznačeno.

Arhiviranje sadržaja s www.pixsell.hr iz baze VIDEO, korisnicima nije dozvoljeno duže od 30 dana.

Korištenje sadržaja s www.pixsell.hr je na "use by use" načelu, prema kojem korisnik za svako novo korištenje (objavu) preuzetog sadržaja plaća PIXSELL-u odgovarajuću naknadu, odnosno mora izvršiti novo preuzimanje video isječka odnosno audiovizualnog djela.

PIXSELL ne jamči istinitost podataka navedenih uz video isječak u opisnom dijelu te se ograđuje od bilo kakve eventualne štete nastale korištenjem netočnih podataka.

Bez izričite pisane suglasnosti PIXSELL-a, nije dopušteno korištenje sadržaja u pornografske te nezakonite svrhe, s ciljem klevetanja ili kršenja prava osoba, povrede prava privatnosti, kršenja autorskih prava i srodnih prava, povrede zaštite trgovačkih oznaka, zaštitnih znakova ili žigova niti kao dio ili cijeli logotip, zaštitni znak ili žig.

VII. OSNOVNA PODJELA SADRŽAJA

Sadržaj dostupan putem internetskog servisa PIXSELL odnosno putem ovih stranica podijeljen je u sljedeće skupine:

(a) PXL PRODUKCIJA
(b) HALOPIX
(c) AGENCIJE REGIJA
(d) AGENCIJE SVIJET
(e) HISTORY
(f) ARHIVSKA BAZA
(g) VIDEO
(h) PXL EDITORIAL STOCK
(i) AGEFOTOSTOCK


(a) PXL PRODUKCIJA
Baza PXL PRODUKCIJA sadrži fotografije tematski raspoređene u PXL Standard News, PXL Standard Sport, PXL Standard Show, PXL Standard Kolekcije i PXL Specijal, kojih su autori fotoreporteri PIXSELL-a te autori dnevnih novina 24sata, Večernji list i Poslovni dnevnik.

PIXSELL je nositelj svih prava iskorištavanja na djelima dostupnim u bazi PXL PRODUKCIJA, bez vremenskih, sadržajnih i prostornih ograničenja. PIXSELL ima pravo poduzeti sve raspoložive pravne korake za zaštitu autorskih i srodnih prava na djelima nastalim u produkciji PIXSELL-a ili povezanih društava medijskog koncerna "Styria Media Group AG" (uključujući Večernji list d.o.o. i 24sata d.o.o.) te agencija partnera.

Fotografije produkcijske baze namijenjene su za objavu u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima. Fotografije iz produkcijske baze nije dopušteno koristiti (objavljivati) u komercijalne svrhe niti na (internetskim) društvenim mrežama bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti PIXSELL-a.

(b) HALOPIX
Baza HALOPIX sadrži fotografije čiji su autori fotoreporteri suradnici regionalne freelance agencije HALOPIX.

PIXSELL je nositelj svih prava iskorištavanja na djelima dostupnim u bazi HALOPIX, uz vremenska, sadržajna i prostorna ograničenja sukladna ugovornim odredbama između PIXSELL-a i autora odnosno agencija partnera (prethodnih nositelja prava iskorištavanja). PIXSELL ima pravo poduzeti sve raspoložive pravne korake za zaštitu prava (osobito autorskih prava i srodnih prava) na djelima u bazi HALOPIX.

Fotografije iz HALOPIX baze namijenjene su za objavu u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima. Fotografije iz HALOPIX baze nije dopušteno koristiti u komercijalne svrhe komercijalne niti na (internetskim) društvenim mrežama bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti PIXSELL-a.

(c) AGENCIJE REGIJA
Sadržaj baze AGENCIJE REGIJA jesu fotografije čiji su autori fotoreporteri regionalnih agencija/izdanja/nakladnika Poslovni dnevnik, Žurnal24, FA BOBO, NCLmedia i Hello.

PIXSELL je nositelj svih prava iskorištavanja na djelima dostupnim u bazi AGENCIJE REGIJA, uz vremenska, sadržajna i prostorna ograničenja sukladna ugovornim odredbama između PIXSELL-a i autora odnosno agencija partnera ili drugih nositelja prava iskorištavanja, a koja su naznačena uz fotografiju na stranicama ovog servisa (u polju Posebne napomene) i/ili su upisana u IPTC polje Copyright Notice.

PIXSELL ima pravo poduzeti sve raspoložive pravne korake za zaštitu prava na djelima nastalim u produkciji regionalnih agencija.

Fotografije iz baze AGENCIJE REGIJA namijenjene su za objavu u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima. Fotografije iz baze AGENCIJE REGIJA nije dopušteno koristiti u komercijalne svrhe niti na (internetskim) društvenim mrežama bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti PIXSELL-a.

(d) AGENCIJE SVIJET
Fotografije u bazi AGENCIJE SVIJET su iz ponude ili su snimljene od strane fotoreportera agencija (tvrtki) partnera PIXSELL-a.

PIXSELL je nositelj (svih) prava iskorištavanja na djelima iz ponude agencija partnera PIXSELL-a u opsegu (sadržajno, prostorno i vremenski) utvrđenom ugovorima između PIXSELL-a i pojedine agencije. PIXSELL je ovlašten poduzeti sve zakonima predviđene radnje za zaštitu kako autorskih i srodnih prava, tako i svih ostalih prava na djelima nastalim u produkciji agencija partnera PIXSELL-a.

Fotografije iz baze AGENCIJE SVIJET su namijenjene za objavu u tiskanim ili elektronskim dnevnim, tjednim ili mjesečnim izdanjima. Fotografije iz baze AGENCIJE SVIJET nije dopušteno koristiti u komercijalne svrhe niti na (internetskim) društvenim mrežama bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti PIXSELL-a.

PIXSELL zastupa prava agencija partnera PIXSELL-a u zemljama navedenim uz fotografiju na stranicama ovog servisa (u polju Posebne napomene), a isto je upisano i u IPTC polje Copyright Notice. Korisnicima nije dozvoljeno korištenje fotografija preuzetih sa internetskog servisa PIXSELL izvan granica navedenih zemalja.

PIXSELL zastupa prava francuske agencije ABACA koja u ponudu uključuje fotografije tematski podijeljene u News, Sport i Show, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava njemačke agencije APF koja u ponudu uključuje poglavito sportske fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Poljska, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava velikobritanske agencije Big Pictures koja u ponudu uključuje poglavito paparazzi/Show fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL ekskluzivno zastupa prava njemačke agencije DPA koja u ponudu uključuje fotografije tematski podijeljene u News, Sport i Show, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL ekskluzivno zastupa prava austrijske agencije EXPA koja u ponudu uključuje poglavito sportske fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL ekskluzivno zastupa prava španjolske agencije Gtres koja u ponudu uključuje poglavito paparazzi/Show fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava njemačke agencije Imago koja u ponudu uključuje fotografije tematski podijeljene u News, Sport i Show, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava američke agencije The Hollywood Archive koja u ponudu uključuje hollywoodske povijesne fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava talijanske agencije Italy Photo Press koja u ponudu uključuje hollywoodske povijesne fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava talijanske agencije IPA koja u ponudu uključuje poglavito sportske fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava talijanske agencije KIKA koja u ponudu uključuje poglavito paparazzi/Show fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava velikobritanske agencije News Syndication koja u ponudu uključuje fotografije iz produkcije The Time, The Sun (uključujući Djevojku dana) tematski podijeljene u News, Sport i Show. PIXSELL zastupa prava u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava njemačke agencije NordPhoto koja u ponudu uključuje poglavito sportske fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava američke agencije PictureLux koja u ponudu uključuje poglavito Show fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava velikobritanske agencije PRESS ASSOCIATION koja u ponudu uključuje fotografije tematski podijeljene u News, Sport i Show, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava mađarske agencije PuzzlePix koja u ponudu uključuje fotografije tematski podijeljene u News, Sport i Show, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava španjolske agencije UESyndication koja u ponudu uključuje poglavito sportske fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava njemačke agencije Ullstein Bild koja u ponudu uključuje poglavito News i povijesne fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL ekskluzivno zastupa prava velikobritanske agencije VANTAGE NEWS koja u ponudu uključuje poglavito paparazzi/Show fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL ekskluzivno zastupa prava velikobritanske agencije WENN koja u ponudu uključuje poglavito paparazzi/Show fotografije, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

PIXSELL zastupa prava kineske agencije XINHUA koja u ponudu uključuje fotografije tematski podijeljene u News, Sport i Show, u zemljama: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija.

e) HISTORY
Baza HISTORY sadrži fotografije koje predstavljaju svjedočanstva određenog vremena, autorska djela od povijesnog značaja za lokalnu zajednicu, nacionalnu i svjetsku baštinu, a kojih su autori fotoreporteri PIXSELL-a, regionalnih i svjetskih agencija partnera PIXSELL-a.

PIXSELL je nositelj svih prava iskorištavanja na djelima dostupnim u bazi HISTORY, uz vremenska i prostorna ograničenja sukladna ugovornim odredbama između PIXSELL-a i autora odnosno agencija partnera PIXSELL-a. PIXSELL ima pravo poduzeti sve raspoložive pravne korake za zaštitu prava na djelima iz HISTORY baze.

Fotografije HISTORY baze namijenjene su za objavu u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima. Fotografije iz HISTORY baze nije dopušteno koristiti u komercijalne svrhe niti na (internetskim) društvenim mrežama bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti PIXSELL-a.

(f) ARHIVA
Arhivska baza (ARHIVA) sadrži:
- fotografije iz baze PXL PRODUKCIJA te ponude nakladnika Žurnal24 starije od 30 dana
- fotografije iz baze AGENCIJE SVIJET starije od 90 dana
- fotografije izdanja Poslovni dnevnik

Fotografije iz arhivske baze namijenjene su za objavu u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima. Arhivske fotografije nije dopušteno koristiti u komercijalne svrhe niti na (internetskim) društvenim mrežama bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti PIXSELL-a.

Pristup arhivi moguć je putem tražilice internetskog servisa PIXSELL ili slanjem upita na e-mail adresu arhiva@pixsell.hr.

(g) VIDEO
Baza VIDEO sadrži video isječke odnosno audiovizualna djela kojih su autori suradnici PIXSELL-a te izdanja, nakladnika i agencija partnera.

PIXSELL je nositelj svih prava iskorištavanja na djelima dostupnim u bazi VIDEO, uz vremenska, sadržajna i prostorna ograničenja sukladna ugovornim odredbama između PIXSELL-a i autora odnosno agencija partnera. PIXSELL ima pravo poduzeti sve raspoložive pravne korake za zaštitu autorskih prava i ostalih prava na djelima nastalim u video produkciji PIXSELL-a ili povezanih društava Večernji list i 24sata te agencija partnera.

Video isječci odnosno audiovizualna djela su namijenjena za objavu u elektroničkim medijima te ih nije dopušteno koristiti u komercijalne svrhe niti na (internetskim) društvenim mrežama bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti PIXSELL-a..

(h) PXL EDITORIAL STOCK
Baza PXL EDITORIAL STOCK sadrži fotografije iz produkcije PIXSELL-a namijenjene ilustriranju svih područja života.

PIXSELL je nositelj svih prava iskorištavanja na djelima dostupnim u bazi PXL EDITORIAL STOCK, bez vremenskih, sadržajnih i prostornih ograničenja. PIXSELL ima pravo poduzeti sve raspoložive pravne korake za zaštitu prava i na djelima nastalim u produkciji PIXSELL-a ili povezanih društava medijskog koncerna "Styria Media Group AG" (uključujući Večernji list d.o.o. i 24sata d.o.o.) te agencija partnera.

Fotografije iz baze PXL EDITORIAL STOCK namijenjene su za objavu u tiskanim dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim izdanjima te elektroničkim medijima. Fotografije iz baze PXL EDITORIAL STOCK nije dopušteno koristiti (objavljivati) u komercijalne svrhe niti na (internetskim) društvenim mrežama bez prethodnog dogovora i pisane suglasnosti PIXSELL-a. Sve preuzete fotografije kod objave u tiskanim, elektroničkim (TV, Internet) i ostalim medijima moraju biti potpisane, odnosno uz njihovu objavu mora biti istaknut autor i izvor fotografije.

(i) AGEFOTOSTOCK
Baza AGEFOTOSTOCK sadrži vizualni sadržaj iz ponude španjolske agencije AGE FOTOSTOCK Spain S.L. (dalje u tekstu: AGE FOTOSTOCK).

PIXSELL distribuira (licencira) AGEFOTOSTOCK sadržaj klijentima/korisnicima sa sjedištem/prebivalištem na geografskim područjima (tržištima) Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije.

AGEFOTOSTOCK sadržaj jest vizualni sadržaj ilustrativne (stock) naravi, osobito fotografije, ilustracije, video-isječci/snimke ili drugi vizualni sadržaj, izrađen optički, elektronički, računalno/digitalno ili na bilo koji drugi način.

AGEFOTOSTOCK dostupan za preuzimanje na servisu PIXSELL namijenjen je Editorial korištenju (u svrhe novinskog i magazinskog izvještavanja) i izričito isključuje korištenje u advertorijal i komercijalne svrhe, osim ako ne postoji poseban zasebno zaključen sporazum, odnosno obostrano prihvaćena ponuda o korištenju i isporuci AGEFOTOSTOCK sadržaja putem servisa PIXSELL za advertorijal i komercijalne svrhe.

AGEFOTOSTOCK sadržaj koji nosi oznaku isključivog korištenja u editorial svrhe (ili je korisnik s PIXSELL-om ugovorio ili korištenjem servisa prihvatio korištenje u editorial svrhe) ne smije biti korišten u komercijalne, promotivne/oglasne, marketinške i slične svrhe.

Korištenje AGEFOTOSTOCK sadržaja podliježe primjeni uvjeta korištenja sadržaja (i prava na sadržaj) primjenjiva na sve usluge servisa PIXSELL, uz pojedine iznimke opisane u ovom odjeljku, ovisno o licenci korištenja, te u cijelosti u skladu s odgovarajuće primjenjivim odredbama AGEFOTOSTOCK općim uvjetima korištenja sadržaja („AGE FOTOSTOCK LICENSING AND DELIVERY TERMS“, dostupnim na engleskom jeziku ovdje: http://www.agefotostock.com/age/en/Legal/LicensingTerms).

Baza AGEFOTOSTOCK uključuje Royalty Free (dalje u tekstu: RF sadržaj) i Rights-Managed (dalje u tekstu: RM sadržaj) sadržaj. Vrsta licence je istaknuta uz ponuđeni sadržaj, u polju „Raspoloživa licenca“.

RF sadržaj krajnjem korisniku, nakon urednog jednokratnog plaćanja naknade za korištenje sadržaja, dopušta višekratnu reprodukciju (korištenje, iskorištavanje) sadržaja uglavnom bez vremenskih i prostornih ograničenja.

RF sadržaj ne pruža korisniku (platitelju) mogućnost ugovaranja ekskluzivnosti korištenja u bilo kojem obimu. Krajnji korisnik ne smije RF sadržaj, bez prethodnog odobrenja PIXSELL-a, RF sadržaj uključiti u predloške namijenjene reprodukciji u digitalnim i/ili tiskanim izdanjima kod trećih osoba, odnosno u proizvodima kod kojih većinska vrijednost proizvoda proizlazi iz samog RF sadržaja – uključujući, ali ne ograničavajući se samo na: razglednice, slikovne kartice, šalice, odjevni predmeti s otisnutim RF sadržajem, kalendari, fototapete, posteri, screensaveri, e-radne površine (pozadinske slike) mobilnih uređaja i slično.

Klijent (korisnik) je ovlašten RF sadržaj pohranjivati u privremene baze, pod uvjetom da pravo pristupa ima do 10 osoba kod korisnika. Klijent je obvezan kupiti/platiti dodatnu licencu za pravo pristupa više od 10 korisnika.

RM sadržaj krajnjem korisniku, nakon urednog plaćanja naknade za korištenje sadržaja, dopušta jednokratnu reprodukciju (korištenje, iskorištavanje) sadržaja u poznatu (specifičnu) svrhu. PIXSELL naknadu se korištenje sadržaja određuje u skladu sa po klijentu/korisniku prijavljenom svrhom korištenja, načinom, veličinom i pozicioniranjem objave, te teritorijem/jezikom, širinom (dosegom) i brojem reprodukcija (objava, korištenja).

Klijent/korisnik RM sadržaj smije koristiti preuzeti/isporučeni sadržaj na ne-ekskluzivnoj bazi te izričito u skladu sa definiranim načinom (odobrenom licencom) korištenja (editorial korištenje ili obostrano pismeno potvrđeno advertorijal/komercijalno korištenje s definiranim pravima/ograničenjima).

Kod ne-editorial korištenja RM sadržaja, osim ako nije drugačije izričito navedeno na PIXSELL računu (ili obostrano prihvaćenoj ponudi), klijent/korisnik ima pravo korištenja RM neisključivog korištenja sadržaja, za jednu namjenu/publikaciju/izdanje, u jednoj veličini, na jednom teritoriju/tržištu, na jednom jeziku te na razdoblje od jedne (1) godine od datuma izdavanja računa 8obostrano prihvaćene ponude), a sva prava iskorištavanja koja nisu izričito dodijeljena klijentu su zadržana.

VIII. CJENIK

Pojedinačne cijene tj. naknade za jednokratno pravo korištenja (objave) autorskih djela, odnosno sadržaja, vidljivo su istaknute i podložne promjenama koje PIXSELL korisnicima priopćava putem internetskog servisa PIXSELL, e-mailom ili newsletterom.

Istaknute cijene vrijede isključivo za korištenje/objavu u medijima u svrhu javnog informiranja.

Za korištenje sadržaja u svim ostalim publikacijama (uključujući ali nije ograničeno na: knjige, udžbenici, bilteni, katalozi ili drugi nositelji objavljivanja informacija, plakati, letci, prospekti i transparenti), kao i za svako drugo komercijalno korištenje, ne vrijede istaknute cijene/naknade, već je korisnik dužan poslati upit PIXSELL-u radi informiranja o cijeni i uvjetima korištenja uz obavezno navođenje podataka o namjeni, vremenskom, sadržajnom i teritorijalnom korištenju te o ostalim načinima korištenja željenog sadržaja.
Pisani upit korisnik je dužan poslati na e-mail prodaja@pixsell.hr ili info@pixsell.hr, a za usmeni upit putem telefona kontaktirati Odjel prodaje PIXSELL-a.

Sadržaj čija je namjena na www.pixsell.hr označena kao Web rezolucija korisnik ne smije koristiti za objavu u Print izdanjima ili kao TV programski sadržaj. U protivnom će PIXSELL korisniku naplatiti naknadu za korištenje po cijeni za Print / TV rezoluciju.

Sadržaj čija je namjena na www.pixsell.hr označena kao Print /TV rezolucija korisnik može koristiti za objavu na internetskom ili mobilnom portalu.

Bez izričite suglasnosti PIXSELL-a, korisnik ne smije objaviti željeni sadržaj za svako drugo komercijalno korištenje osim u svrhu javnog informiranja u medijima niti na (internetskim) društvenim mrežama.

Mjesečna fiksna naknada za kontinuirano korištenje internetskog servisa PIXSELL i pristup većem broju sadržaja uređuje se posebnim Ugovorom između korisnika i PIXSELL-a.

IX. UGOVORNE KAZNE U SLUČAJU NEOVLAŠTENOG ILI NEDOPUŠTENOG KORIŠTENJA SADRŽAJA

Ako korisnik ovlašteno koristi (foto i/ili video) sadržaj PIXSELL-a, ali pri tome ispravno ne navede autora i/ili izvor, PIXSELL ima pravo na ugovornu kaznu u visini iznosa cijene/naknade za redovno korištenje tog sadržaja, za svaki pojedini slučaj korištenja ili objave takvog sadržaja.

Ako korisnik neovlašteno i/ili nedopušteno koristi ili objavljuje (foto i/ili video) sadržaj PIXSELL-a i pri tome navede izvor i/ili autora, PIXSELL ima pravo na ugovornu kaznu u visini dvostrukog iznosa cijene/naknade za redovno korištenje tog sadržaja, i to za svaki pojedini slučaj korištenja ili objave takvog sadržaja.

Ako korisnik neovlašteno i/ili nedopušteno koristi ili objavljuje (foto i/ili video) sadržaj PIXSELL-a i pri tome ne navede izvor i/ili autora, PIXSELL ima pravo na ugovornu kaznu u visini peterostrukog iznosa cijene/naknade za redovno korištenje tog sadržaja, i to za svaki pojedini slučaj korištenja ili objave takvog sadržaja.

Ako korisnik neovlašteno i/ili nedopušteno koristi ili objavljuje (foto i/ili video) sadržaj PIXSELL-a i pri tome navede pogrešan izvor i/ili autora, čime konzumente dovodi u zabludu, PIXSELL ima pravo na ugovornu kaznu u visini deseterostrukog iznosa cijene/naknade za redovno korištenje tog sadržaja, i to za svaki pojedini slučaj korištenja ili objave takvog sadržaja.

X. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Prava PIXSELL-a na sadržaju zaštićena su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima te Kaznenog zakona.

Sadržaji objavljeni ili dostupni putem internetskog servisa PIXSELL ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe niti na (internetskim) društvenim mrežama bez izričitog pristanka PIXSELL-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu PIXSELL-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Internetski servis PIXSELL je kao baza podataka zaštićen u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

XI. PRIMANJE OBAVIJESTI

Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa na internetskom servisu PIXSELL, korisnik daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektoničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti PIXSELL-a. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem PIXSELL-a na e-mail adresu info@pixsell.hr.

XII. KORIŠTENJE RSS VIJESTI

RSS vijesti s www.pixsell.hr namijenjeni su isključivo korištenju za informiranje krajnjih korisnika internetskog servisa PIXSELL.

Korištenje PIXSELL-ovih RSS vijesti na mrežnim stranicama, tzv. news aggregatorima i slično izričito je zabranjeno bez pisane suglasnosti PIXSELL-a.

Korištenje PIXSELL-ovih RSS vijesti na bilo kojim drugim javno dostupnim internetskim stranicama ili bilo kojoj drugoj medijskoj platformi izričito je zabranjeno bez pisane suglasnosti PIXSELL-a.

XIII. OPĆENITO

Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

XIV. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

PIXSELL se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika internetskog servisa PIXSELL, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu Politikom Privatnosti i Kolačića

XV. PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA

T-Com Pay Way.
Internetski servis PIXSELL za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristi T-Com Pay Way. T-Com se brine o tajnosti i sigurnosti podataka korisnika prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na stranicama za plaćanje osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između T-Com Pay Way sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola. T-Com u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni. Suradnici Pixel Media d.o.o. niti u jednom trenutku nemaju pristup broju kreditne kartice korisnika već samo broju autorizirane transakcije. PIXSELL transakciju može naplatiti, u cijelom iznosu ili djelomično, ili otkazati.

XVI. NARUČIVANJE, PLAĆANJE I REKLAMACIJA SADRŽAJA

Ovim se Uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, preuzimanja te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Prodavatelj je Pixel Media d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica.


(a) Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili grupu proizvoda putem elektronskog obrasca za narudžbu. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Roba se naručuje elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu.


(b) Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners ili Visa.

(c) Preuzimanje
Po uspješnoj autorizaciji kreditne kartice, kupcu se prikazuje stranica s prikazom naručenih proizvoda i pripadajućim linkovima za preuzimanje.

(d) Reklamacije i prigovori vezani u plaćanje kreditnim karticama
Za sve reklamacije i prigovore obratite se na e-mail adresu info@pixsell.hr ili na broj telefona: +385 1 6500 947.