Lisa Vittozzi, Giuseppe Montello, Kristian Ghedina and Mattia Cassani compete in the Dies Dolomites Marathon race on Alta Badia, Italy.