Zagreb: 51. Zlatna pirueta Zagreba 2018., parovi, kratki program