Zagreb: Otvorenje YES Feel Good festivala na Strossmayerovom trgu